โครงการ ที ฟอว์นา

โครงการ ที ฟอว์นา เป็นโครงการที่เกิดจากการร่วมทีมกันระหว่างอเล็กซี เรชชิคอฟ นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลงและมอนซูน ที ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับต้นชาหลากสายพันธุ์ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีเป้าหมายว่าจะเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกและศึกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์ที่อยู่รอบๆ ต้นชา และสร้างช่องทางที่เกษตรกรผู้ปลูกชาและคนรักชาทั่วโลกสามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางต้นชา และเรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตหลากสายพันธุ์อย่างไรบ้าง

เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมชาติเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด และเราสามารถทำสิ่งที่จะส่งผลดีที่สุดต่อธรรมชาติได้ต่อไปเรื่อยๆ โดยการศึกษาให้ถ่องแท้มากที่สุดว่าต้นชาส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไรบ้าง

คุณสามารถสนับสนุนโครงการนี้ได้โดยตรงทันที โดยการซื้อชา Biodiversitea ซึ่งคุณสามารถซื้อได้โดยคลิก ที่นี่!

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ teafauna.com