เป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืน

ในปี พ.ศ.2558 องค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนจำนวน 17 ข้อ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความยั่งยืนสำหรับทุกๆ คน

เป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อที่ 15:

“ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรโลกและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้โดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก ร่วมต่อสู้ไม่ให้ผืนดินแห้งแล้ง หยุดการทำลายพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์และร่วมกันฟื้นฟูให้กลับมาดีขึ้น และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไม่ให้เสื่อมสลายไป”

ภารกิจสำคัญของมอนซูน ที คือการอนุรักษ์ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย โดยการเพิ่มคุณค่าให้ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเราทำได้จากการจำหน่ายชาที่เป็นมิตรต่อผืนป่าของเรา และทำได้สำเร็จเพราะเราใช้ชาสายพันธุ์ที่เป็นพืชท้องถิ่น ที่เติบโตตามธรรมชาติทางภาคเหนือของไทยมานับพันๆ ปีแล้ว การที่เราเพาะปลูกต้นชาในถิ่นกำเนิดของมัน เคียงคู่กับผืนป่า จะเป็นการช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยลดผลกระทบที่มากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากทั่วโลก
การที่เราสามารถค้าขายกับลูกค้าได้ทั่วโลก ในตลาดที่เปิดกว้าง ณ ปัจจุบัน ทำให้เราสามารถใช้ต้นชาตามธรรมชาตินี้ เป็นตัวกลางระหว่างเราและเกษตรกร เพื่อเปลี่ยนให้พวกเขา เป็นมากกว่าเกษตรกร และสนับสนุนให้พวกเขารวมถึงชุมชนรอบๆ กลายมาเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่า โดยทางเราจะรับผิดชอบและตั้งใจจำหน่ายชาที่เป็นมิตรต่อผืนป่าให้กับผู้บริโภคเท่านั้น จะจัดหารายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของเราทั้งหมด และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก ให้กับลูกค้าของเราทุกๆ คน
จากปรัชญาในการทำธุรกิจเรา ในวันนี้ มอนซูน ทีได้ร่วมทำตามเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ไปแล้ว 12 ข้อ จากทั้งหมด 17 ข้อ